Available courses

การเงินส่วนบุคคล

การเงินส่วนบุคคล

Course

การสื่อสารสร้างสรรค์

การสื่อสารสร้างสรรค์

Course

การเป็นผู้นำยุควิกฤต

การเป็นผู้นำยุควิกฤต

Course

การตลาดดิจิตอล

การตลาดดิจิตอล

Course

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม

Course

BA205 การเงินธุรกิจ

BA205 การเงินธุรกิจ

Course

BN303 การบริหารคลังสินค้า

BN303 การบริหารคลังสินค้า

Course

BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม

BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม

Course

BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Course

BA304 การจัดการการปฏิบัติการ

BA304 การจัดการการปฏิบัติการ

Course

EC206 เศรษฐกิจดิจิทัล

EC206 เศรษฐกิจดิจิทัล

Course

วิชาสำหรับทดสอบระบบการสอบออนไลน์

วิชาสำหรับทดสอบระบบการสอบออนไลน์

Course

Exit 01 ภาษาอังกฤษธุรกิจ / Exit 01 English for Business (for all students)

Exit 01 ภาษาอังกฤษธุรกิจ / Exit 01 English for Business (for all students)

Course

Exit 02 Information Technology (for students in International Program)

Exit 02 Information Technology (for students in International Program)

Course

Exit 02 เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Exit 02 เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Course

Exit 03 Business Administration (for students in International Program)

Exit 03 Business Administration (for students in International Program)

Course

Exit 03 บริหารธุรกิจ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Exit 03 บริหารธุรกิจ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Course

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Applied Business Economics)(ปลาย-62)

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Applied Business Economics)(ปลาย-62)

Course

BN201 ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (ต้น-63)

BN201 ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (ต้น-63)

Course

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ต้น-63)

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ต้น-63)

Course

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ต้น-63)

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ต้น-63)

Course

BK328 การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด (ต้น-63)

BK328 การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด (ต้น-63)

Course

BK205 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต้น-63)

BK205 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต้น-63)

Course

BA103 องค์การและการจัดการ (ต้น-63)

BA103 องค์การและการจัดการ (ต้น-63)

Course

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (ต้น-63)

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (ต้น-63)

Course

BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(ต้น-63)

BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(ต้น-63)

Course

GE124 INTRODUCTION TO E-COMMERCE พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ร้อน-63)

GE124 INTRODUCTION TO E-COMMERCE พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ร้อน-63)

Course

Innovation and New Product Development

Innovation and New Product Development

Course

Crisis Situation

Crisis Situation

Course

Continuity in Crisis

Continuity in Crisis

Course

Adaptation in the Digital Technology Era

Adaptation in the Digital Technology Era

Course

Consumer Behavior Change

Consumer Behavior Change

Course

FinTech Insight

FinTech Insight

Course