Available courses

BA103 องค์การและการจัดการ (ต้น-63)

BA103 องค์การและการจัดการ (ต้น-63)

Course

BA921 องค์การและการจัดการ (ต้น-63)

BA921 องค์การและการจัดการ (ต้น-63)

Course

BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(ต้น-63)

BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(ต้น-63)

Course

BK205 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต้น-63)

BK205 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต้น-63)

Course

BK328 การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด (ต้น-63)

BK328 การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด (ต้น-63)

Course

BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว (ต้น-63)

BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว (ต้น-63)

Course

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ต้น-63)

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ต้น-63)

Course

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ต้น-63)

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ต้น-63)

Course

GE124 INTRODUCTION TO E-COMMERCE พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ร้อน-63)

GE124 INTRODUCTION TO E-COMMERCE พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ร้อน-63)

Course

AC420 (AC320) รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (ต้น-63)

AC420 (AC320) รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (ต้น-63)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน  ขอให้นักศึกษาตักตวงความรู้ด้านมาตรฐ...
Course

Testing the system for online exam

Testing the system for online exam

This is for ISM students to test the online exam. 
Course

IB208(IA204) Management Information Systems (Midterm-63)

IB208(IA204) Management Information Systems (Midterm-63)

Online Exam channel for IB208 and IA204 Management Information Syst...
Course

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

Course

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (ต้น-63)VBAC

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (ต้น-63)VBAC

Course

BA925 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ต้น-63)VBAC

BA925 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ต้น-63)VBAC

Course

AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ต้น-63)VBAC

AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ต้น-63)VBAC

Course

AC102 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพบัญชี (ต้น-63)VBAC

AC102 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพบัญชี (ต้น-63)VBAC

Course

AC101 การบัญชีเบื้องต้น (ต้น-63)VBAC

AC101 การบัญชีเบื้องต้น (ต้น-63)VBAC

Course

AC 473 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรและระบบธุรกิจอัจฉริยะ (ต้น-63)

AC 473 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรและระบบธุรกิจอัจฉริยะ (ต้น-63)

Course

AC444 การบริหารความเสี่ยงทางธุกรกิจ (ต้น-63)

AC444 การบริหารความเสี่ยงทางธุกรกิจ (ต้น-63)

Course

AC420 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (ต้น-63)

AC420 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (ต้น-63)

Course

AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (ต้น-63)

AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (ต้น-63)

การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คำนิยาม การประเ...
Course

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

Course

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโครง

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโครง

Course

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

Course

BA923 การเงิน

BA923 การเงิน

Course

Online MIcrosoft Excel 2

Online MIcrosoft Excel 2

Course

Online MIcrosoft Excel 1

Online MIcrosoft Excel 1

Course

การเงินส่วนบุคคล

การเงินส่วนบุคคล

Course

การสื่อสารสร้างสรรค์

การสื่อสารสร้างสรรค์

Course

การเป็นผู้นำยุควิกฤต

การเป็นผู้นำยุควิกฤต

Course

การตลาดดิจิตอล

การตลาดดิจิตอล

Course

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม

Course

BN303 การบริหารคลังสินค้า

BN303 การบริหารคลังสินค้า

Course

BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม

BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม

Course

BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Course

BA304 การจัดการการปฏิบัติการ

BA304 การจัดการการปฏิบัติการ

Course

EC206 เศรษฐกิจดิจิทัล

EC206 เศรษฐกิจดิจิทัล

Course

วิชาสำหรับทดสอบระบบการสอบออนไลน์

วิชาสำหรับทดสอบระบบการสอบออนไลน์

Course

Exit 01 ภาษาอังกฤษธุรกิจ / Exit 01 English for Business (for all students)

Exit 01 ภาษาอังกฤษธุรกิจ / Exit 01 English for Business (for all students)

Course

Exit 02 Information Technology (for students in International Program)

Exit 02 Information Technology (for students in International Program)

Course

Exit 02 เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Exit 02 เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Course

Exit 03 Business Administration (for students in International Program)

Exit 03 Business Administration (for students in International Program)

Course

Exit 03 บริหารธุรกิจ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Exit 03 บริหารธุรกิจ (นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)

Course

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Applied Business Economics)(ปลาย-62)

MB501 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Applied Business Economics)(ปลาย-62)

Course

Innovation and Operations Management

Innovation and Operations Management

Course

Creative management of business conflicts

Creative management of business conflicts

Course

Modern internal and external communication

Modern internal and external communication

Course

Designing and Managing Integrated

Designing and Managing Integrated

Course

Financial technology of the financial service industry

Financial technology of the financial service industry

Course

Digital Business Model Canvas

Digital Business Model Canvas

Course

Managing Disruption Change

Managing Disruption Change

Course

Innovation and New Product Development

Innovation and New Product Development

Course

Crisis Situation

Crisis Situation

Course

Continuity in Crisis

Continuity in Crisis

Course

Adaptation in the Digital Technology Era

Adaptation in the Digital Technology Era

Course

Consumer Behavior Change

Consumer Behavior Change

Course

TCC Business Start Up

TCC Business Start Up

Course

FinTech Insight

FinTech Insight

Course

Hard Skill Test

Hard Skill Test

Course

Soft Skill Test

Soft Skill Test

Course