ระบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564
แบบฟอร์มการรับสมัคร

     ธนาคารออมสิน จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น ผ่านช่องทาง Online เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น

     * ผู้สำเร็จหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เช่น Online Meeting Consultation, WorkShop และ ShowCase เป็นต้น

1. ประเภทผู้สมัคร

2. ชื่อ-นามสกุล (ระบุเป็นภาษาไทย)

3. อายุ

4. เบอร์โทรศัพท์

5. อีเมล์

6. ระดับการศึกษา

7. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารออมสินหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

8. ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่ในระดับใด

9. ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เช่น Meeting Consultation Workshop Showcase

หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารออมสิน ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของธนาคาร ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครข้างต้นของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคาร และเปิดเผย ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ธนาคารมอบหมาย เพื่อแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการแนะนำกิจกรรม เพื่อปรับปรุงข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการให้บริการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start up แต่ละราย